Lokala regler Sundsvalls GK 2018

 SGF:s två generella lokala regler.

 1. Stenar i bunkrar – Regel 24-1
   Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål
 2. Markeringar – Regel 33-2
  Vit                          banans gräns out of bounds, regel 27
  Gul                         vattenhinder, regel 26
  Röd                        sidovattenhinder, regel 26
  Blå                          mark under arbete (MUA), regel 25
  Blå/Vit                  mark under arbete (MUA) spel förbjudet, regel 25
  Orange                 hindrande föremål, regel 24

Hindrande oflyttbara föremål – Regel 24-2

* Sprinklerlock på hela banan.

* Avståndsmarkeringar. Svart/gula pinnar och alla avståndsmarkeringar

* Stödlinorna från stolparna vid rangen (hål 13 och hål 16)

 Onormala markförhållanden – Regel 25-1

* Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning

* Myrstackar

* Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet

* Dräneringssträngar med jord, grus eller sand på hela spelfältet

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Myrstackar och öppna dräneringsdiken fyllda med singel eller sand.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Belagda vägar betraktas som hindrande föremål och lättnad får tas enligt regel 24-2.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

Boll som träffar Stagningsvire/Ledningstråd (Regel 20-5)

Om en boll träffar stagningsvire, vid spel måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Övningsspel på banan. Regel 7, 33-2
Korthålet 5B mellan hål 4 och hål 5 samt greenen vid Ödlundska Huset tillhör spelfältet.

När korthålet 5B inte används för tävlingsspel är övningsspel på hålet tillåtet en tävlingsdag, före och mellan ronderna.

Greenen vid Ödlundska Huset är en permanent övningsgreen för puttning och chippning.

Övningsspel är tillåtet en tävlingsdag, före och mellan ronderna.

Vid närspel mot övningsgreenerna vid klubbhusområdet får spelaren stå på spelfältet i nära/direkt anslutning (max 10 meter) från banans gräns för hål 17 och 18.

 

Plikt för brott mot regel 7-1b : Diskvalifikation

Plikt för brott mot regel 7-2: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – Två slag

Plikt för brott mot lokala regler:

Matchspel – Förlorat hål. Slagspel – Två slag

 

Hål 13, vattenhindret

Det är en fråga om fakta huruvida en boll som förlorats efter att ha slagits mot ett

vattenhinder har förlorats i eller utanför hindret. För att få behandla en boll som förlorad i ett vattenhinder måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen hamnat i detta. I avsaknad av sådana skäl, ska bollen behandlas som förlorad boll och Regel 27 är tillämplig.

Om spelarens boll, efter ett slag från tee eller under det fortsatta spelet av hål 13, förlorats i vattenhindret får spelaren med ett slags plikt välja att:

* spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades

* eller ta lättnad enligt Regel 26-1a eller 26-1b.

Bollen är i spel om den stannar utanför hindret och inom två klubblängder från den plats där den träffade marken. I övrigt är Regel 20-2 tillämplig

Avståndsmätare (Anmärkningen till Regel 14-3)

”I tävlingar på Svenska Mini-Touren får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.

Anmärkning 1:

Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2:

Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att:

(i) applikationen endast mäter avstånd och

(ii) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

Tävlingsbestämmelser                                                                                                       

Signal vid avbrott i spel (regel 6-8)

Avbrott i spel (du får avsluta hålet) – Tre på varandra följande signaler

Återupptagande av spel – Två korta signaler som upprepas

TD :  

Tävlingskansli: 060-515173