Sundsvalls Golfklubb erbjuder medlemmar betalning av årsavgift till klubben via Autogiro  som alternativ till direkt betalning som tidigare.

Uppdelning av årsavgiften sker på 12 månader och löper från januari till december. Om du börjar med Autogiro senare under året så delas betalningen upp på resterande månader under inträdesåret.

Avtalet gäller tills vidare och klubben kommer årligen att justera avgiften i enlighet med det beslut om avgifter som Höstmötet fastställer.

Om du väljer att avbryta autogirot eller om det upphör av annan orsak är du skyldig att omgående betala resterande del av årsavgiften.

Lättaste vägen är att gå in på din internetbank och där ge ditt medgivande till Sundsvalls Golfbane AB.

Om du har tillgång till internetbank: Gå in till din internetbank, där finns det en flik med autogiroanmälan, sök efter golfklubbar och Sundsvalls Golfbane AB. Medge Sundsvalls Golfbane AB att varje månad ta ut en avgift utan avisering till det att årsavgiften är till fullo betald.

Om ni är ett par eller en familj och vill använda autogirobetalning från ett gemensamt konto, behöver allas golf-id skrivas in i anmälan till banken via autogiro.

MedlemskategoriÅrsavgiftStädavgiftMånadsavgift vid 12 månader
Aktiv Senior5075:-300:-460:-
Vardagsmedlem 3900:-300:-360:-
Studerande2425:-300:-240:-
Junior 13-17 år1625:-145:-
Junior 18-21 år2225:-300:-225:-
Knatte 0-12 år600:-60:-

Regler för autogiro

Medgivande till betalning via Autogiro

Jag, nedan nämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.

Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Om skuld uppstår förbehåller sig Sundsvalls Golfbane AB rätten att utan anmodan dra hela summan för skulden. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa – Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen – Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Starttidpunkt för Autogiro Om start för uttag via Autogiro görs efter januari månads utgång, så delas avgiften upp på resterande månader under inträdesåret. Förbindelse för årsavgift Vid anslutning till Autogiro förbinder sig betalaren att fullgöra betalning till dess hela årsavgiften, fastställd vid Sundsvalls Golfklubbs höstmöte, för respektive kalenderår är tillfullo betald.

Detta avtal löper tills vidare och förbindelse att fullgöra betalning av hel årsavgift träder i kraft årligen per 15 januari. Förbindelsen gäller också för andra personer som betalaren betalar för.

Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen eller till den person som på delegation beslutar om inträde och anses därmed ha lämnat klubben. Därvid  ska förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande.

Medlem som inte inbetalt stadgade avgifter inom föreskriven tid ska skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det att han/hon fått skrivelsen.

Underlåter medlem, trots påminnelsen, att fullgöra sin betalningsskyldighet och inte har skäl för anstånd, som kan godkännas av styrelsen, ska medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur klubben, dock ska förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande.